Sakupljanje
otpadnih ulja

OTPADNA ULJA
WLO – waste lubricant oils

Otpadna ulja (WLO-waste lubricant oils) jesu sva mineralna ili sintetska ulja ili druga maziva koja su neupotrebljiva za svrhu za koju su prvobitno bila namenjena, kao što su hidraulična ulja, motorna, turbinska ulja ili druga maziva, brodska ulja, ulja ili tečnosti za izolaciju ili prenos toplote, ostala mineralna ili sintetska ulja, kao i uljni ostaci iz rezervoara, mešavine ulje-voda i emulzije.
Preciznije, otpadna ulja su definisana indeksnim brojem 13. u katalogu otpada pod nazivom „OTPADI OD ULJA I OSTATAKA TEČNIH GORIVA“ i osim otpadnih ulja navedenih u Zakonu o upravljanju otpadom obuhvataju i druge vrste zauljenih otpada kao što su emulzije, pogonsko gorivo i dizel, benzin, ostala goriva, ulja sa dna brodova itd…
Otpadna ulja predstavljaju izuzetno OPASAN OTPAD i jedan su od retkih zagadjivača/polutanata koji mogu zagaditi i zemlju i vazduh i vodu.

JEDAN LITAR OTPADNOG ULJA MOŽE ZAGADITI 1 000 000 LITARA VODE – MISLITE O TOME!


ŠTA SE MORA IMATI U VIDU:

  • Otpadno ulje je izuzetno opasan otpad koji zahteva posebnu pažnju i svest.
  • Otpadno ulje mora biti skladišteno u skladu sa Zakonskim propisima i ne sme se mešati sa drugim otpadom.
  • Kao generatori odgovorni ste za pravilno skladištenje i postupanje sa otpadnim uljima.
  • Otpadno ulje može biti re-refinisano u novo bazno ulje ako je pravilno skladišteno i predato registrovanim i profesionalnim sakupljačima kao što je AVISTA OIL d.o.o.